DISCORD

Información da Consellaría en tempo real, foro docente, resolución de dúbidas etc.

LEXISLACIÓN

 • Lei Orgánica 3/2020 pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006 (LOMLOE)
 • Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)
 • Lei Orgánica 8/1985 reguladora do Dereito á Educación (LODE)
 • Lei Orgánica 3/2022 de ordenación e integración da Formación Profesional
 • Lei 9/1992 de educación e promoción de adultas
 • Anteproxecto de Lei para a aprendizaxe ao longo da vida adulta (borrador)
 • Lei 1/2024, do 7 de xuño, pola que se regulan as ensinanzas artísticas superiores e se establece a organización e equivalencias das ensinanzas artísticas profesionais.
 • Ley 4/2019 de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria
 • Real Decreto 1614/2009 que establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores
 • ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa (ESO)
 • ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa (Bacharelato)
 • Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado
 • ORDE do 29 de decembro de 2023 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico
 • Decreto 74/2011 que regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación (LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia
 • RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado
 • Real decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenvolven as características do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1.c) da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como dos correspondentes cursos de actualización de competencias directivas
 • Orde EDU/2645/2011 que establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster
 • Decreto 120/1998 que regula a Orientación educativa e profesional en Galicia
 • Orde do 24 de xullo de 1998 que establece a organización e funcionamento da Orientación educativa e profesional en Galicia
 • Resolución do 22 de decembro de 2004 que dita instrucións para os departamentos de Orientación dos Centros de Educación Especial
 • Orde do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023
 • Clasificación dos centros docentes a efectos retributivos
 • Compatibilidade para persoal da Xunta
 • Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia
 • Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario
 • ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería
 • Proxectos de fomento do uso do galego 2023/24